ISO 14001

ISO 14001 är en frivillig internationell standard som kan tillämpas på alla typer av företag och som fastställer hur ett effektivt miljöledningssystem ska utvecklas. 

Certifikatet ISO 14001 utfärdas av ett oberoende och auktoriserat organ, och tydliggör det offentliga eller privata företagets konkreta engagemang för att minimera den miljöpåverkan företagets processer, produkter och tjänster medverkar till, och bestyrker det tillämpade miljöledningssystemets tillförlitlighet. 

Ett miljöledningssystem (MLS) gör det möjligt att:

  • tillämpa ett strukturerat tillvägagångssätt vid definition av miljömål och vid identifiering av vilka verktyg som krävs för att nå dem;
  • identifiera miljörisker och förbättringsmöjligheter;
  • säkerställa att samtliga krav i tillämpliga miljöstandarder efterlevs;
  • minska kostnader kopplade till energiförbrukning, avfallshantering och hantering av råmaterial;
  • påbörja en process för kontinuerlig förbättring av miljöarbetet;
  • öka det egna företagets värde på aktuella och framtida marknader, baserat på en grundlig analys av företagets egna miljöproblem oavsett om dessa är av juridisk, teknisk eller ledningsrelaterad art.

 

ISO 14001 är en standard som kan tillämpas på alla typer av företag i både tjänste- och produktionssektorn. Standarden kräver att företaget fastställer egna miljömål och implementerar ett miljöledningssystem som ger möjlighet att nå dessa mål. 

Miljöledningssystemet (MLS) som fastställs i ISO 14001 förutsätter att den högsta ledningen lägger sig vinn om att:

  • följa tillämplig lagstiftning;
  • arbeta för kontinuerlig förbättring;
  • förebygga miljöföroreningar.

 back Certifikat
lg md sm xs