Press

CERTIFIKAT 

Vår strävan att garantera höga kvalitets-, effektivitets- och servicenivåer har uppmärksammats med flertalet frivilliga certifieringar. Den första (som vi erhöll 1997) var ISO 9001 (område EA23e) som fastställer nödvändiga krav för att säkerställa ett kvalitetsledningssystem vid produkttillverkning och vid tillhandahållande av kundservice. Beslutet att påbörja denna certifieringsprocess gav vårt företag möjlighet att sänka kostnaderna, öka vår marknadsandel och med hjälp av nya och mer effektiva verktyg öka våra kunders tillfredsställelse så att de känner att de alltid kommer på första plats hos oss.  Denna certifiering utökades år 2011 till att gälla även installations- och underhållsbranschen (EA28a).

Miljöskydd har varit en riktlinje som styrt vårt arbete ända från början. 

Det ledde till att vi år 2003 certifierades enligt SS-EN ISO 14001, en standard som tillhandahåller en analys över alla företagets processer och den påverkan dessa kan ha på den omgivande miljön. Vår policy är att så långt det är möjligt använda ekokompatibla råmaterial, engagera oss i miljöskydd, förebygga föroreningar och sikta på maximalt hållbar energibesparing.

Vår strävan att lägga större vikt på miljöaspekter har lett till att vi köper in alltmer trä från nordeuropeiska skogar som sköts på ekologiskt hållbart sätt, och till att vi år 2005 erhöll ytterligare två produktcertifieringar för träleveranskedjan: FSC® och PEFC®.

FSC-certifieringen (Forest Stewardship Council ®) är ett intyg på ursprunget för det virke som används vid tillverkning av våra produkter. Det är ett internationellt certifieringsprogram som garanterar att virket som använts för att tillverka våra artiklar kommer från skogsbruk som uppfyller kraven i strikta miljörelaterade, sociala och ekonomiska standarder. 

PEFC-certifieringen (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) som erhölls samma år påminner om ovanstående och säkerställer en ekologiskt lämplig skötsel av de skogar virket kommer ifrån, men fokuserar även på de ekonomiska och sociala målen. PEFC är ett alternativ till ovan beskrivna certifieringsprogram och är framför allt avsett för mindre skogsegendomar.

Båda certifikaten säkerställer möjligheten att spåra ursprungsskogen för ett specifikt parti virke under de olika faser som leder virket från skogen till slutkunden (spårbarhetssystem).

 

Viljan att alltid sträva efter bättre resultat och förse våra kunder med allt högre standard är det som inspirerat oss att slå in på den väg som leder till nationella och internationella certifieringar. 

I september 2010 erhöll vi CE-märkning för massivt trä i överensstämmelse med standard SS-EN 14081-1. Denna certifiering intygar att de material som klassificerats som för ”strukturellt bruk” uppfyller de grundläggande kraven för marknadsföring och användning inom Europeiska Unionen i fråga om säkerhet, folkhälsa, konsumentskydd, etc. 

Vi besitter dessutom ett Intyg för bearbetning av byggnadskomponenter av massivt eller laminerat trä, i enlighet med italiensk ministerialförordning av den 14 januari 2018. 

Vår ansvarskänsla innebär att även säkerhet på arbetsplatsen och de anställdas hälsa ägnas särskild uppmärksamhet. Under 2010 beslutade vi därför att implementera vårt system i enlighet med OHSAS 18001-certifieringen, vilket skyddar vårt företag och personalen från faror, (även potentiella) som kan finnas på arbetsplatsen, och utgör ett effektivt redskap för att nå högre och högre standarder i detta sammanhang. 

Andra certifieringar vårt företag har erhållit är GS-märkningen (akronym för det tyska geprüfte Sicherheit – testad säkerhet) som certifieringsorganet Tüv utfärdar för produkter som överensstämmer med europeiska regler gällande säkerhet för utrustning. Dessa standarder gällande säkerhet, beständighet och tillförlitlighet fastställs i standard SS-EN 1176-2018 och testas i mycket strikta kontroller. Den senaste certifieringen vi erhållit i enlighet med standard SS-EN 11306:2009 och som intygar beständighet och resistans fick vi år 2012 för två av de många utomhusbänkar som finns tillgängliga i vårt sortiment.

Eftersom våra produkter är lekredskap och lekplatser för barn ska våra produkter framför allt vara säkra in i minsta detalj. Därför måste alla komponenter som är en del av våra strukturer - även den allra minsta del som kan synas obetydlig - uppfylla kraven i de strikta standarderna SS-EN 1176 och 1177. Certifieringsorganet Tüv-Product Service beviljar efter strikta kontroller GS-märkningen. Möjligheten att visa upp denna märkning bevisar att varje enskild komponent i lekredskapet eller stadsinredningen är absolut tillförlitlig. Märkningen garanterar också kunder och användare att det rör sig om en produkt som erbjuder högsta möjliga säkerhet.

Sedan mars 2016 innehar Holzhof s.r.l. dessutom SOA-certifikatet som visar att vi är kvalificerade för offentliga arbeten i kategori OS24 - ”Offentliga grönområden och inredning för stadsmiljöer” med klassificering I.

 

MILJÖSKYDD FRÅN PRODUKTION TILL BORTSKAFFNING

Vårt företag har alltid strävat efter att vårt arbete ska ske med respekt för miljön. Certifikaten gällande miljöhantering innebär att vi måste nå höga standarder. Faktum är att vi varje dag försöker förbättra dem, bland annat med hjälp av nya och mer effektiva tekniker. 

Produktionsprocesserna omfattar olika faser som inleds redan vid val av råmaterial, med syfte att framställa lekredskap med material som är till största delen återvinningsbara.  Vi använder robiniaträ, en så kallad falsk akacia som finns i vårt närområde i skogarna i provinsen Trentino, samt tall från norra Sverige där man följer strikta riktlinjer gällande återbeskogning. Virket behandlas sedan i autoklav utan några tungmetaller.  Vårt företag var först i Italien med att använda impregneringsbehandlingar i autoklav, det vill säga den process som ger virket ett högt motstånd mot attacker från svamp, mögel och förruttnelse, vilket gör det perfekt lämpat för användning utomhus. Denna behandling är ekologiskt hållbar eftersom den är fri från giftiga medel och överensstämmande med standard SS-EN 351-1:2018.  

 

MATERIALET 

Trä, aluminium och polyeten är inte bara återvinningsbara, de ger oss dessutom maximal frihet när det kommer till att planera lekredskap och strukturer för lekplatser. Materialet väljs därför baserat på vilket lekredskap som ska framställas och platsen där strukturen ska placeras. Faktorer som beaktas är väderförhållanden, den estetiska aspekten och förmågan att stå emot vandalism.  Bearbetning av produkterna garanterar i samtliga fall en hög beständighet: som ett exempel kan nämnas att träprodukten impregneras i autoklav direkt på anläggningen i Mezzolombardo först efter att alla de mekaniska bearbetningsfaserna har fullföljts. Alla färdigbearbetade träkomponenter impregneras med ett koncentrat av vattenlösliga salter av högsta kvalitet som doseras i en mängd som är nästan den dubbla jämfört med vad som fastställts i gällande europeisk standard. Det ger möjlighet att garantera maximalt motstånd mot vatten, attacker från mikroorganismer och väder och vind, samt mot andra naturliga processer som mögelbildning eller parasitattacker.  Trä som behandlats i autoklav är perfekt för parker och trädgårdar i städer och byar, och kan dessutom målas i ett oändligt antal varma eller kalla toner för en perfekt harmoni med omgivningen.  Våra skapelser i robiniaträ är helt unika eftersom de är handgjorda.  

Aluminium är en lättmetall med högt oxidationsmotstånd som är extremt lätt och 100% återvinningsbar. Då aluminiumet lackats med giftfria epoxipulver utsätts det inte för rost och erbjuder dessutom ett högt motstånd mot vandalism. 

Holzhof använder sedan många år tillbaka även polyeten. Det är tacksamt att bearbeta och har utmärkta egenskaper, bland annat dess tänjbarhet som gör att det kan formas till ojämna former. Därför är polyeten lämpligt för att framställa rutschkanor, trappsteg, tak, räcken, fjäderbaserade lekredskap och inredningskomplement. Dessutom bleks inte polyetenet eftersom det genomgår en djupgående färgbehandling. Det kan stå emot temperaturer från -85°C till +90°C, har högt motstånd mot UV-strålning och är därmed perfekt för geografiska områden där man når höga temperaturer - och dessutom är det 100% återvinningsbart. Komponenter som framställts med detta material står emot slitage, nötning och stötar och utmärker sig för sin låga friktionskoefficient och minimala vattenabsorption samt för sitt utmärkta vidhäftningsskydd. Den mycket låga specifika vikten medger dessutom besparingar under transport och installation. 

De dekorativa högtryckslaminat i HPL som förekommer i inredning från Holzhof består framför allt av papper och värmehärdande syntetisk harts som är föremål för polymerisering, som ger ett stabilt icke reaktivt material. Holzhof använder detta material tack vare den höga riv- och väderbeständigheten och den enkla rengöringen, och på grund av det breda utbud av färgsättningar som finns tillgängliga på marknaden. 

Fallskyddsmattorna framställs i 100% återvunnet och färgat gummigranulat som finns tillgängligt i olika former och färger. Mattorna har tagits fram för att erbjuda maximalt skydd för olika fallhöjder. Det är ett värmeisolerande material som inte spricker.

Andra komponenter som används i Holzhofs produkter är nät och rep. De framställs av linor bestående av stålkablar som belagts med plastmaterial med 16 mm diameter och med 4-6 invändiga kardlar. Vi använder också högkvalitativa fjädrar från Eibach, internationell ledare inom tillverkning av dessa produkter. 

 

KVALITET

Våra produkter är resultatet av 40 års erfarenhet, maximalt engagemang under planeringsfasen, omsorg om miljön,  kompetenta val av högkvalitativa material, skicklighet vid behandling av de valda materialen och maximal kompetens vid industriell och traditionell tillverkning av den färdiga produkten. Målet är att komma upp i högsta möjliga kvalitet som är summan av flera olika förmågor i alla faser av produktionskedjan, i syfte att nå högre och högre beständighet samtidigt som de ursprungliga specifikationerna bevaras. Den som vänder sig till Holzhof kan vara säker på att utrustningen designats för att uppfylla varje enskild kunds specifika behov, och att produktion skett med omsorg om varje detalj. De färdiga lekredskapen lämnar fabriken tillsammans med enkla och tydliga installationsanvisningar som så långt det är möjligt underlättar installations- och monteringsarbetet - två faser som är av avgörande betydelse för att säkerställa produktens kvalitativa egenskaper.  Om du inte känner att du kan utföra monteringen på ett fackamannamässigt sätt har Holzhof tillgång till specialiserade samarbetspartners med mångårig erfarenhet, och en park med fordon och utrustningar specifikt avsedda för perfekt montering och installation av lekplatser. Nyligen installerade eller befintliga lekredskap kan på kundens begäran besiktigas av professionellt kvalificerad personal/ombud från Holzhof, som kontrollerar överensstämmelse med gällande standarder och med certifieringskraven. Om bristande överensstämmelse skulle upptäckas kan vår personal tillhandahålla all nödvändig information om vilka åtgärder som måste vidtas för att återställa överensstämmelse och kan på kundens begäran utföra nödvändiga ändringar. Holzhof kan dessutom ta hand om underhåll och byte av eventuella utslitna komponenter som finns tillgängliga upp till 15 år efter inköp. Därmed kan Holzhof garantera högsta möjliga kvalitet som inte försummar någon detalj - från den kundanpassade utformningen av utrustningen till after sales-servicen. 

 

FORSKNING 

Vår framgång grundar sig på kvaliteten som kontinuerligt förbättrats tack vare forskning och innovation i fråga om produkter och produktionsprocesser. Nya tekniker, både gällande forskning kring materialet, tillverkning och monteringstekniker har gett oss möjlighet att kontinuerligt förbättra våra produkter och erbjudanden till våra kunder samt vår förmåga att förutse våra unga användares behov och önskemål. Under dessa år har krav och lagstadgade skyldigheter blivit allt fler och allt mer specifika, och vår strävan efter kvalitet har fört oss till att idag på bästa sätt uppfylla kraven i ett antal skyldigheter som marknaden ställer. Våra kontinuerliga investeringar ger oss möjlighet att idag erbjuda produkter med det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris, och har gjort oss till ett riktmärke inom branschen.

 

VARUMÄRKET

Varumärket Holzhof står idag för kvalitet, effektivitet, precision och tillförlitlighet. Den befintliga kunden litar på märket eftersom han känner till dess specifikationer, medan det nya klientelet söker sig till märket på grund av det rykte om kompetens och prestige det åtnjuter på marknaden. Efter strikta kontroller lämnar produkterna fabriken försedda med Holzhofs logotyp - en liten stiliserad orange blomma som garanterar dess testade kvalitet, de ekologiskt hållbara tillverkningsprocesserna och den säkerhet och beständighet som garanteras över tid. 

En av de tjänster som Holzhof presenterat på marknaden under de senaste åren och som vi framgångsrikt tillhandahåller är Playlastic®, en platsgjuten gummibeläggning som våra specialiserade tekniker installerar med hjälp av den allra senaste utrustningen. Golvbeläggningen överensstämmer med kraven i SS-EN 1177-2018 och installeras i ett enda gjutstycke, vilket medger en sömlös och jämn yta utan skarvar som når alla den berörda ytans hörn och vinklar utan några avbrott. Det sömlösa utförandet ger maximal användarvänlighet både för de allra minsta och för personer med funktionshinder. Beläggningen är halkfri även i vått tillstånd och kan gjutas på asfalt eller betong, även om de lutar något. 

 

EXPORT

Den tillväxt som kännetecknat Holzhof ända sedan starten (för 40 år sedan) har gett företaget möjlighet att öppna sig för utländska marknader under det senaste decenniet. Holzhof har gradvis ökat kundbasen till att idag finnas representerat i nästan alla europeiska länder och några utanför EU-området, bland annat i Mellanöstern, Nordafrika, Australien, Nya Zeeland och Island. Holzhof deltar regelbundet på viktiga internationella mässor där man presenterar produkter som är mycket konkurrenskraftiga på internationell nivå. Utvecklingen på den internationella marknaden har möjliggjorts tack vare företagets progressiva investeringar och en engagerad marknadsföringsavdelning som har förmågan att underhålla relationer och kommunicera på fyra språk.

 
lg md sm xs