PEFC

PEFC-CERTIFIERING

Holzhof har valt PEFC-certifiering som intyg på ekologisk hållbarhet. Detta kan vara ett värdefullt verktyg för alla företag som använder trä och som har för avsikt att känna till och spåra råmaterialens väg, från ursprung till slutprodukt.

Dagens konsumenter är mer medvetna och bättre informerade under val och köp av produkter. De tar också större ansvar och ställer större krav i fråga om miljörelaterade problem. PEFC-certifieringen säkerställer att träet - som kommer från korrekt och hållbart skötta skogsbruk - kan spåras under alla faser efter bearbetningen, ända till det tillfälle då produkten släpps på marknaden. Om spårbarheten respekteras kommer konsumenten att finna en till syftet avsedd kvalitetsmärkning på produkten.

Med ”skogsbrukscertifiering” avses en erkänd och testad kontrollprocedur som leder till att en opartisk organisation utfärdar ett certifikat som intygar att skogsskötseln motsvarar vissa fastställda hållbarhetskrav. Ett avgörande problem vid tillämpning av ekocertifieringssystem består just i att fastställa kriterier och indikatorer för ”hållbar skogsförvaltning”, det vill säga kvantitativa och kvalitativa parametrar som gör det möjligt att regelbundet utvärdera skogsförvaltningssystemens miljöprestationer och hållbarhet.

Mer specifikt säkerställer PEFC-certifieringen ”förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas”.

 

KRITERIER SOM PEFC-CERTIFIERINGEN BASERAS PÅ:

PEFC-certifieringen baseras på nedanstående sex kriterier som fastställer en delad och gemensam strategi för att hantera problemet:

 

  • Bevarande och lämplig utveckling av skogsresurser och deras bidrag till en global koldioxidcykel: 
  • Bevarande av hälsa och vitalitet för skogens ekosystem; 
  • Bevarande och främjande av skogens produktiva funktioner (träprodukter och icke träprodukter); 
  • Bevarande, konservering och lämplig utveckling av den biologiska mångfalden i skogens ekosystem; 
  • Bevarande och lämplig utveckling av skyddsåtgärder vid skogsförvaltning (framför allt mark och vatten); 
  • Bevarande av andra socio-ekonomiska funktioner och villkor. 

 

Holzhof säljer, på kundens begäran, produkter som tillverkats med PEFC-certifierat trä.

 


back Certifikat
lg md sm xs