Sekretess

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med artikel 13-14 i EU-förordning 2016/679
Berörda parter: Webbplatsens besökare.
 
Det undertecknade företaget som fungerar som personuppgiftsansvarig i enlighet med EU-förordning 2016/679 - fortsättningsvis 'GDPR’ - beskriver på denna sida behandling av personuppgifter för användare som besöker webbplatsen som tillhör HOLZHOF S.R.L. (fortsättningsvis även "Företaget"), vilken finns tillgänglig på följande adress: https://www.holzhof.com
 
Informationen är inte giltig för andra webbplatser, sidor eller online-tjänster som är tillgängliga via eventuella hyperlänkar på webbplatserna och som hänvisar till resurser utanför domänen tillhörande HOLZHOF S.R.L..

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Vid besök på webbplatsen kan uppgifter gällande identifierade eller identifierbara fysiska personer komma att behandlas.
Personuppgiftsansvarig är HOLZHOF S.R.L. med säte på Via Rupe, 33, I-38017 Mezzolombardo (TN), (E-post: info@holzhof.com, telefonnummer +39 0461 601 501).

 

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING
HOLZHOF S.R.L. behandlar de angivna personuppgifterna endast i syfte att tillhandahålla den begärda tjänsten eller prestationen.
 
TYP AV UPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH BEHANDLINGENS SYFTE
Webbinformation
Datasystem och programvaruprocesser som är nödvändiga för webbplatsens funktion hämtar in vissa personuppgifter vilka överförs automatiskt vid användning av kommunikationsprotokoll.
I denna kategori av uppgifter ingår IP-adresser eller domännamn för datorer som tillhör användare som ansluter till webbplatsen, de begärda resursernas URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, den metod som användes för att skicka begäran till serven, storleken på filen som erhölls som svar, numerisk kod som anger status på svaret från servern (lyckades, fel, etc.) och andra parametrar gällande operativsystemet och användarens datorbaserade miljö. Uppgifterna används uteslutande för att kontrollera att webbplatsen fungerar som den ska. 
 
Uppgifterna som är nödvändiga för att webbtjänsterna ska kunna användas behandlas även i syfte att:
erhålla statistisk information om användning av tjänsterna (mest besökta sidor, antal besökare per tidsintervall eller per dag, geografisk position, etc.);
kontrollera att de erbjudna tjänsterna fungerar som de ska.
 
Webbinformationen sparas inte mer än sju dagar och raderas omedelbart efter att datan aggregerats (med undantag för rättsliga myndigheters eventuella behov att undersöka brott).
 
När användaren frivilligt skickar meddelanden till HOLZHOF S.R.L. eller fyller i och skickar in de formulär som finns tillgängliga på webbplatsen inhämtas sändarens kontaktuppgifter som krävs för att svara, samt alla de personuppgifter som uppgetts i den aktuella kommunikationen.
Specifika informationsdokument kommer att publiceras på webbplatser som är avsedda att överföra vissa specifika tjänster.

 

COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSSYSTEM
HOLZHOF S.R.L. använder informationsteknologi för direkt inhämtning av personuppgifter som identifierar användaren. För information om vilka typer av cookies som används hänvisar vi till vår “Cookies policy” som finns tillgänglig på följande länk - http://holzhof.com/it/f/cookie.html
 
BEHANDLINGENS SYFTE
Dina uppgifter kommer framför allt att användas för syften som hör samman med att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga skyldigheter: 
för syften som är nödvändiga för att säkerställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol, eller varje gång rättsliga myndigheter verkställer sina rättsliga funktioner;
för avancerade webbfunktioner eller för hantering av användaranpassat innehåll;
för att fullfölja ett avtal som du är part i eller för att verkställa förberedande åtgärder inför kontraktskrivningen, vilka tillämpas på din begäran (t.ex. begäran om kontakt via formuläret Kontakter, vid eventuell registrering för tjänster som det undertecknade företaget erbjuder, etc.);
för att undersöka/analysera statistik på aggregerade eller anonyma data (utan möjlighet att identifiera användaren) som är avsedda att mäta webbplatsens funktion, mäta trafiken samt utvärdera användarvänlighet och intresse;
 
Behandling av funktionella uppgifter i syfte att fullfölja sådana skyldigheter är nödvändig för att relationen ska kunna hanteras på korrekt sätt, på samma sätt som överföring av uppgifterna är nödvändig för att ovan nämnda syften ska kunna implementeras. Personuppgiftsansvarig informerar dessutom om att om någon obligatorisk information inte uppges, eller om sådan information uppges felaktigt, kan personuppgiftsansvarig eventuellt inte säkerställa själva behandlingens exakthet.
 
UPPGIFTERNAS MOTTAGARE
Mottagare av de uppgifter som samlats in till följd av besök på ovan listade webbplatser är följande parter, som det undertecknade företaget i enlighet med Förordningens artikel 28 utsett till personuppgiftsbiträden.
OKiS media design som ansvarar för att leverera teknologiska tjänster, underhålla webbplatsen och sköta driften av de tillämpade teknologiska plattformarna.
 
De insamlade personuppgifterna behandlas dessutom av personal från HOLZHOF S.R.L. i enlighet med specifika instruktioner som erhållits under beställningen.
 
SPRIDNING
Dina personuppgifter kommer inte att spridas på något sätt.
 
En del av dina personuppgifter kommer att överföras till mottagare som kan finnas utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. HOLZHOF S.R.L. försäkrar att mottagarnas behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning, oavsett om uppgifterna tillhandahålls i elektronisk form eller i pappersformat. Överföring av uppgifter kan eventuellt baseras på ett beslut om ändamålsenlighet eller på Standard Model Clauses som godkänts av EU-kommissionen.
 
RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL
Registrerade som anser att behandling av deras personuppgifter via denna webbplats skett i strid med vad som förutsätts i Förordningen har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet enligt vad som förutsätts i artikel 77 i den aktuella Förordningen, eller föra ärendet vidare till tillämplig rättslig instans (art. 79 i Förordningen).
 
Information uppdaterad 25/05/2018. Uppdateringen har skett inom ramarna för en policy om kontinuerlig granskning av informationsdokument. 
 
EU-förordning 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Den registrerades rättigheter

1. Den registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne existerar (även om uppgifterna ännu inte registrerats) och att få dessa levererade i ett maskinläsbart format. 

2. Den registrerade har rätt att få information om:
personuppgifternas ursprung;
behandlingens syfte och metoder;
vilken logik som tillämpats om behandlingen skett med hjälp av elektronisk utrustning;
identifikationsuppgifter för personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträden och utsedd representant i enlighet med artikel 5, punkt 2;
de parter eller kategorier av parter som personuppgifterna kan komma att kommuniceras till, eller som kan komma i kontakt med uppgifterna i egenskap av utsedd representant inom statens territorium, ansvarig eller utsedd part.

3. Den registrerade har rätt till:
uppdatering, rättelse eller, när intresse föreligger, integrering av uppgifter;
radering, anonymisering eller blockering av uppgifter som behandlas i strid med lagen, inklusive sådana som inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
en försäkran om att även innehållet i åtgärderna under bokstav a) och b) har meddelats de personer som uppgifterna överförts eller spridits till, förutom i de fall detta är omöjligt eller medför en bevisligen oproportionerlig börda i förhållande till den skyddade rättigheten;
dataportabilitet.

4. Den registrerade har rätt att helt eller delvis motsätta sig:
behandling av personuppgifter som rör honom eller henne även om de motsvarar insamlingens ändamål, om giltiga skäl föreligger;
att personuppgifter som rör honom eller henne behandlas i syfte att skicka reklam eller material gällande direktförsäljning, eller för att utföra marknadsundersökningar eller lämna kommersiella meddelanden.

 

lg md sm xs